BIG Lottery boost for Community Hub

The project to build a new £0.9m Community Hub in Raglan has reached another major milestone following the news that we have secured a Big Lottery (People and Places) grant.

Following initial consultations, the RVHA worked to demonstrate how the hub would meet local needs by submitting a business plan, full needs analysis and measurement indicators to secure £47,904 of Big Lottery funding critical for the next stage of the project.

“We have been working closely with the RVHA for two years and are amazed at their commitment and dedication to ensure the delivery of a much needed local resource. They are an inspiring group for any community and are thoroughly deserving of this funding.”  – Paul Matthews, Monmouthshire County Council Chief Executive

The purpose of the hub is to involve people in community led programmes, improve access to services and reduce social isolation.

Our vision for the Community Hub is to create a modern focal point for local activity, bringing people together to improve our facilities for the benefit of all local residents.

We are delighted that the potential of the project has been recognised by the Big Lottery, and are very grateful for their backing. Thanks to the funding from the Big Lottery, support from Monmouthshire County Council, and the hard work of local groups, individuals and businesses, the next stage of this exciting project can begin.

Work will now get underway to develop the design details of a Community Hub on the site of theformer Junior School in the centre of Raglan, and to obtain full planning permission. We are planning further consultations to give local people the opportunity to be involved in the design of our Community Hub.

The finalised designs and planning permission will form the basis of further submissions to Big Lottery, and to other funders including the Welsh Assembly Government. We look forward to seeing our Community Hub develop into a reality, and hope that local people of all ages will continue to get behind this project, share their ideas and expertise, and really shape an accessible, inclusive community space that we can all be proud of.

Paul Matthews, Monmouthshire County Council’s Chief Executive expressed the council’s delight that the project was able to move to the next stage of its development: “We have been working closely with the RVHA for two years and are amazed at their commitment and dedication to ensure the delivery of a much needed local resource. They are an inspiring group for any community and are thoroughly deserving of this funding.”

 

Y Loteri Fawr yn Rhoi Hwb i’r Ganolfan Gymunedol

Mae’r prosiect i adeiladu Canolbwynt Cymunedol newydd gwerth £0.9m yn Rhaglan wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall yn dilyn y newyddion ein bod wedi sicrhau grant Cronfa Loteri Fawr (Pawb a’i Le).

Yn dilyn ymgynghoriadau cychwynnol, gweithiodd y RVHA i ddangos sut y byddai’r ganolfan yn bodloni anghenion lleol trwy gyflwyno cynllun busnes, dadansoddi a mesur anghenion llawn ddangosyddion i sicrhau £ 47,904 o arian hanfodol y Loteri Fawr ar gyfer cam nesaf y prosiect.

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r RVHA am ddwy flynedd ac yn rhyfeddu at eu hymrwymiad a’u hymroddiad i sicrhau cyflwyno adnodd lleol sydd ei angen yn fawr. Maent yn grwp ysbrydoledig ar gyfer unrhyw gymuned ac yn gwbl haeddiannol o’r arian hwn. “- Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy.

Pwrpas y Ganolfan fydd i gynnwys pobl mewn rhaglenni a arweinir gan y gymuned, gwella mynediad at wasanaethau a lleihau ynysu cymdeithasol.

Ein gweledigaeth ar gyfer y Ganolfan Cymunedol yw creu canolbwynt modern ar gyfer gweithgareddau lleol, gan ddod â phobl at ei gilydd i wella ein cyfleusterau ar gyfer llês holl drigolion lleol y pentref.

Rydym yn falch iawn bod potensial y prosiect wedi cael ei gydnabod gan y Loteri Fawr, ac yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth. Diolch i arian gan y Loteri Fawr, cefnogaeth gan Gyngor Sir Fynwy, a gwaith caled y grwpiau lleol, unigolion a busnesau, gall y cam nesaf yn y prosiect cyffrous hwn ddechrau.

Bydd y gwaith yn dechrau’n awr i ddatblygu manylion dyluniad y Ganolfan Cymunedol ar hen safle’r Ysgol Iau yng nghanol Rhaglan, ac i gael caniatâd cynllunio llawn. Rydym hefyd yn trefnu ymgynghoriadau pellach i roi cyfle i bobl lleol fod yn rhan o ddyluniad y Ganolfan Gymunedol.

Bydd y cynlluniau a chaniatadau cynllunio terfynol yn ffurfio sail cyflwyniadau pellach i’r Loteri Fawr, ac i arianwyr eraill gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weld ein Canolfan Cymunedol yn datblygu i fod yn realiti, ac yn gobeithio y bydd pobl lleol o bob oedran yn parhau i gefnogi’r prosiect hwn, yn rhannu eu syniadau a’u harbenigedd, ac yn wir yn siapio man cymunedol hygyrch, cynhwysol y gallwn i gyd fod yn falch ohono.
Mynegodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy, fod y cyngor yn ymhyfrydu bod y prosiect yn gallu symud i’r cam nesaf yn ei ddatblygiad: “Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r RVHA am ddwy flynedd ac yn rhyfeddu at eu hymrwymiad a’u hymroddiad i sicrhau cyflwyniad adnodd lleol sydd ei angen yn fawr. Maent yn grwp ysbrydoledig ar gyfer unrhyw gymuned ac yn gwbl haeddiannol o’r arian hwn”.

Big lottery logo