Race night is a winner

Thanks to everyone who supported our race night, you raised a brilliant £828.63.

Well done to everyone for your efforts whether it be promotion, food, drink or tote.

A special thanks to our generous race sponsors:

A great result all around!

Our next race night is on the 16 September.

Planning permission submitted for Community Hub

Our Community Hub design has moved towards planning permission after local consultation.

The aim of the hub is to provide a purpose built, permanent home for our community activity in the village, as well as improving access to services.

Thank you to everyone who has shared ideas, expertise and feedback at our consultations, meetings and fundraising events. Your input has been invaluable we wouldn’t have reached this stage without your support.

Monmouthshire architects Hall + Bednarczyk produced our final design which is shaped by our local surroundings and your views and ideas.

The plan aims to balance contemporary design sensitively and cost effectively within our traditional village setting. The proposal has been submitted to Monmouthshire County Council for planning permission and the outcome is expected in early summer 2017.

The architectural drawings feature a curved roof inspired by the agricultural barns in our area, elevated by smart design and an airy, bright, modern interior. An added benefit to the slightly lower profile of the roof will mean that the hub is less costly to heat.

It’s important that the building will work for our whole community, so split-level rooms have been cleverly designed to maximise space, creating both a stage and separate areas for classes, groups and activities.

The entrance of the building includes a community café and there will also be an additional office space for service providers.

The planning and design process has been funded by our BIG Lottery (People and Places) capital development grant of £47,904, awarded in 2016. Quantity surveyors Adams Fletcher & Partners have helped to ensure the cost effective development of the design.

The finalised designs and planning permission will form the basis of further submissions to BIG Lottery, and to other funders including the Welsh Government. Once funding has been secured, the former Raglan Junior School site will be transferred to us by Monmouthshire County Council and construction can begin.

Raglan Village Hall Association Chair, Chris Butler-Donnelly, said: “This exciting, contemporary community building is much needed to create a permanent facility for everyone in the local community to share.

“Having up-to-date facilities and an attractive, multi-purpose venue on our doorstep will make a big difference to residents in Raglan and the surrounding areas. A wider variety of events and better availability of services will really benefit both local people and businesses.

“We would not have been able to reach this major milestone without the continued help and support of local residents, volunteers and partners, including Monmouthshire County Council and Big Lottery. It was really important to us that as many of our community as possible were involved in the design, and we’re grateful to everyone who contributed ideas and suggestions.”

Caniatâd Cynllunio Wedi’i Gyflwyno ar Gyfer y Ganolfan Gymunedol

Mae ein cynllun Canolfan Gymunedol wedi symud tuag at ganiatâd cynllunio ar ôl ymgynghoriad lleol.

Nôd y ganolfan yw darparu cartref pwrpasol, parhaol ar gyfer gweithgareddau cymunedol yn y pentref, yn ogystal â gwella mynediad at wasanaethau.

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhannu syniadau, arbenigedd ac adborth ar ein hymgynghoriadau, cyfarfodydd a digwyddiadau codi arian. Mae eich cyfraniad wedi bod yn amhrisiadwy a ni fyddem wedi cyrraedd y cam hwn heb eich cefnogaeth.

Cynhyrchwyd ein dyluniad terfynol gan penseiri o Sir Fynwy Hall + Bednarczyk sydd wedi ei ysbrydoli gan ein hamgylchedd lleol yn ogystal ac eich barn a’ch syniadau.

Nôd y cynllun yw sicrhau cydbwysedd rhwng dylunio cyfoes sensitif ac effeithiolrwydd cost o fewn ein lleoliad pentref traddodiadol. Mae’r cynnig wedi’i gyflwyno i Gyngor Sir Fynwy am ganiatâd cynllunio a disgwyliwyd y canlyniad yn gynnar yn yr hâf 2017.

Mae’r lluniadau pensaernïol yn cynnwys tô crwm a ysbrydolwyd gan sguboriau amaethyddol ein hardal, mae ganddo ddyluniad smart ac awyrog, llachar a modern. Mantais ychwanegol yw gan fod proffil ychydig yn is gan y tô bydd yn llai costus i’w wresogi.

Mae’n bwysig bod yr adeilad yn gweithio ar gyfer ein cymuned gyfan, felly ystafelloedd ar ddwy lefel sydd wedi cael eu cynllunio yn fedrus i wneud y gorau o’r gofod, gan greu yn llwyfan ac ardaloedd ar wahân ar gyfer dosbarthiadau, grwpiau a gweithgareddau.

Bydd y fynedfa i’r adeilad yn cynnwys caffi cymunedol a bydd hefyd le i swyddfeydd ychwanegol i ddarparwyr gwasanaethau.

Mae’r broses gynllunio a dylunio wedi ei ariannu gan ein grant datblygu o’r Loteri Fawr (Pawb a’i Le) o £ 47,904, a ddyfarnwyd yn 2016. Syrfewyr Meintiau Adams Fletcher & Partners sydd wedi helpu i sicrhau bod datblygu’r dyluniad wedi bod yn gost effeithiol.

Bydd y cynlluniau terfynol a’r caniatâd cynllunio yn ffurfio sail cyflwyniadau pellach i’r Loteri Fawr, ac i gyllidwyr eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Unwaith y bydd cyllid wedi’i sicrhau, bydd hen safle Ysgol Iau Rhaglan yn cael eu trosglwyddo i ni gan Gyngor Sir Fynwy a gall adeiladu ddechrau.

Dywed Cadeirydd Cymdeithas Neuadd y Pentref yn Rhaglan, Chris Butler-Donnelly: ” Mae angen mawr am yr adeilad cymunedol cyffrous, cyfoes yma i greu cyfleusterau parhaol i bawb yn y gymuned leol i rannu.

“Bydd cael y cyfleusterau cyfoes a lleoliad deniadol, aml-bwrpas ar garreg ein drws yn gwneud gwahaniaeth mawr i drigolion Rhaglan a’r ardaloedd cyfagos. Bydd amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau a nifer gwell o wasanaethau o fudd mawr i bobl a busnesau lleol.

“Ni fyddem wedi gallu cyrraedd y garreg filltir bwysig hon heb gymorth a chefnogaeth parhaus y trigolion, gwirfoddolwyr a phartneriaid lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Fynwy a Loteri Fawr. Roedd yn bwysig i ni bod cymaint o’n gymuned â phosibl yn cymryd rhan yn y cynllun, ac rydym yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd syniadau ac awgrymiadau.”

Big lottery logo