Canolfan Cymunedol Newydd yn Cael Caniatâd Cynllunio

Canolfan Cymunedol Newydd yn Cael Caniatâd Cynllunio

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Canolfan Gymunedol £1m newydd Rhaglan wedi derbyn caniatâd cynllunio yn llwyddiannus. Diolch yn fawr i’n holl bartneriaid, cefnogwyr a gwirfoddolwyr i helpu ni gyrhaedd hanner ffordd yn y prosiect chwe blynedd.

Nôd y ganolfan yw i ddarparu adeilad parhaol ar gyfer gweithgareddau cymunedol yn y pentref, yn ogystal â gwella mynediad i wasanaethau. Gwnaeth adborth a syniadau’r drigolion lleol helpu creu’r dyluniad terfynol, a gydlynir gan ein gwirfoddolwyr.

Cynhyrchodd penseiri o Sir Fynwy Hall + Bednarczyk dyluniad sy’n anelu at gydbwyso dylunio arloesol yn sensitif ac yn gost effeithiol o fewn gosodiad pentref traddodiadol Rhaglan. Cafodd caniatâd cynllunio i’w rhoi i’r prosiect gan Gyngor Sir Fynwy.

Dywedodd ein Cadeirydd, Chris Butler-Donnelly: “Rydym yn falch iawn i gyflawni’r garreg filltir hon. Mae angen yr adeilad cymunedol yma i greu cyfleusterau parhaol i bawb yn y gymuned leol i’w rhannu.

“Mae caniatâd cynllunio yn nodi’r pwynt hanner ffordd yn ein cynllun chwe blynedd i wella’r gwasanaethau cymunedol yn Rhaglan ac yn dod a ni gam yn nes at lleoliad lleol amlbwrpas deniadol.

“Bydd cael cyfleusterau cyfoes yn gwneud gwahaniaeth mawr i drigolion Rhaglan a’r ardaloedd cyfagos. Bydd amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau a gwell mynediad at wasanaethau o fudd mawr i bobl a busnesau lleol.

“Mae’r ganolfan yn brosiect lleol ac ni fyddem wedi cyrhaedd y pwynt yma heb gefnogaeth ein partneriaid, gwirfoddolwyr a’r gymuned ehangach. Diolch yn fawr iawn i bawb, gan gynnwys y Gronfa Loteri Fawr am wobrwyo eu grant datblygu cyfalaf hael, ac i Gyngor Sir Fynwy am eu cefnogaeth parhaus.

“Ein ffocws yn awr yw sicrhau cyllid datblygu cyfalaf ar gyfer adeiladu’r Ganolfan Gymunedol. Mae’n gyfnod cyffrous i Rhaglan, felly os hoffech chi gymryd rhan, yna cofiwch gysylltu â ni. Mae ein cymuned wrth wraidd y prosiect hwn, rydym ni i gyd yn wirfoddolwyr ac am iddo fod yn rhywbeth y gall pawb ei fwynhau am genedlaethau i ddod. ”

Darllenwch fwy am gynllun y Ganolfan Gymunedol.

Mae’r broses cynllunio a dylunio wedi ei ariannu gan Gronfa Loteri Fawr (Pawb a’i Le) a grant datblygu cyfalaf o £ 47,904, a wobrwyd i Gymdeithas Neuadd Bentref Rhaglan yn 2016. Gwnaeth syrfewyr meintiau Adams Fletcher a’u Partneriaid a phenseiri Hall + Bednarczyk helpu i sicrhau bod datblygiad y dyluniad yn gost effeithiol.

Bydd y cynlluniau terfynol a’r caniatâd cynllunio yn ffurfio sail cyflwyniadau pellach i’r Loteri Fawr, ac i gyllidwyr eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Unwaith y bydd cyllid wedi’i sicrhau, bydd hen safle Ysgol Iau Rhaglan yn cael ei drosglwyddo gan Gyngor Sir Fynwy i Gymdeithas Neuadd Bentref Rhaglan a gall y gwaith adeiladu ddechrau.

Caniatâd Cynllunio Wedi’i Gyflwyno ar Gyfer y Ganolfan Gymunedol

Mae ein cynllun Canolfan Gymunedol wedi symud tuag at ganiatâd cynllunio ar ôl ymgynghoriad lleol.

Nôd y ganolfan yw darparu cartref pwrpasol, parhaol ar gyfer gweithgareddau cymunedol yn y pentref, yn ogystal â gwella mynediad at wasanaethau.

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhannu syniadau, arbenigedd ac adborth ar ein hymgynghoriadau, cyfarfodydd a digwyddiadau codi arian. Mae eich cyfraniad wedi bod yn amhrisiadwy a ni fyddem wedi cyrraedd y cam hwn heb eich cefnogaeth.

Cynhyrchwyd ein dyluniad terfynol gan penseiri o Sir Fynwy Hall + Bednarczyk sydd wedi ei ysbrydoli gan ein hamgylchedd lleol yn ogystal ac eich barn a’ch syniadau.

Nôd y cynllun yw sicrhau cydbwysedd rhwng dylunio cyfoes sensitif ac effeithiolrwydd cost o fewn ein lleoliad pentref traddodiadol. Mae’r cynnig wedi’i gyflwyno i Gyngor Sir Fynwy am ganiatâd cynllunio a disgwyliwyd y canlyniad yn gynnar yn yr hâf 2017.

Mae’r lluniadau pensaernïol yn cynnwys tô crwm a ysbrydolwyd gan sguboriau amaethyddol ein hardal, mae ganddo ddyluniad smart ac awyrog, llachar a modern. Mantais ychwanegol yw gan fod proffil ychydig yn is gan y tô bydd yn llai costus i’w wresogi.

Mae’n bwysig bod yr adeilad yn gweithio ar gyfer ein cymuned gyfan, felly ystafelloedd ar ddwy lefel sydd wedi cael eu cynllunio yn fedrus i wneud y gorau o’r gofod, gan greu yn llwyfan ac ardaloedd ar wahân ar gyfer dosbarthiadau, grwpiau a gweithgareddau.

Bydd y fynedfa i’r adeilad yn cynnwys caffi cymunedol a bydd hefyd le i swyddfeydd ychwanegol i ddarparwyr gwasanaethau.

Mae’r broses gynllunio a dylunio wedi ei ariannu gan ein grant datblygu o’r Loteri Fawr (Pawb a’i Le) o £ 47,904, a ddyfarnwyd yn 2016. Syrfewyr Meintiau Adams Fletcher & Partners sydd wedi helpu i sicrhau bod datblygu’r dyluniad wedi bod yn gost effeithiol.

Bydd y cynlluniau terfynol a’r caniatâd cynllunio yn ffurfio sail cyflwyniadau pellach i’r Loteri Fawr, ac i gyllidwyr eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Unwaith y bydd cyllid wedi’i sicrhau, bydd hen safle Ysgol Iau Rhaglan yn cael eu trosglwyddo i ni gan Gyngor Sir Fynwy a gall adeiladu ddechrau.

Dywed Cadeirydd Cymdeithas Neuadd y Pentref yn Rhaglan, Chris Butler-Donnelly: ” Mae angen mawr am yr adeilad cymunedol cyffrous, cyfoes yma i greu cyfleusterau parhaol i bawb yn y gymuned leol i rannu.

“Bydd cael y cyfleusterau cyfoes a lleoliad deniadol, aml-bwrpas ar garreg ein drws yn gwneud gwahaniaeth mawr i drigolion Rhaglan a’r ardaloedd cyfagos. Bydd amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau a nifer gwell o wasanaethau o fudd mawr i bobl a busnesau lleol.

“Ni fyddem wedi gallu cyrraedd y garreg filltir bwysig hon heb gymorth a chefnogaeth parhaus y trigolion, gwirfoddolwyr a phartneriaid lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Fynwy a Loteri Fawr. Roedd yn bwysig i ni bod cymaint o’n gymuned â phosibl yn cymryd rhan yn y cynllun, ac rydym yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd syniadau ac awgrymiadau.”

Big lottery logo

Datgelu Dyluniadau’r Ganolfan Gymunedol

Diolch i bawb am eich cyfraniad am y Ganolfan Gymunedol newydd, mae’n awr yn gam yn nes gyda dyluniad newydd sbon hardd.

Penseiri o Sir Fynwy Hall + Bednarczyk sydd wedi cynhyrchu dyluniad a chafodd ei ysbrydoli gan ein hardal leol a’ch syniadau chi.

Bydd y cynllun arloesol yn gwneud y gorau o’n lle cymunedol, gan gynnwys ystafelloedd ar ddwy lefel a fydd yn creu llwyfan ac ardaloedd ar wahân ar gyfer dosbarthiadau, grwpiau a gweithgareddau.

Bydd y dyluniad yn cael ei gyflwyno am ganiatâd cynllunio ym mis Chwefror gan obeithio cael y canlyniad erbyn mis Mehefin.

Big lottery logo

Y Loteri Fawr yn Rhoi Hwb i’r Ganolfan Gymunedol

Mae’r prosiect i adeiladu Canolbwynt Cymunedol newydd gwerth £0.9m yn Rhaglan wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall yn dilyn y newyddion ein bod wedi sicrhau grant Cronfa Loteri Fawr (Pawb a’i Le).

Yn dilyn ymgynghoriadau cychwynnol, gweithiodd y RVHA i ddangos sut y byddai’r ganolfan yn bodloni anghenion lleol trwy gyflwyno cynllun busnes, dadansoddi a mesur anghenion llawn ddangosyddion i sicrhau £ 47,904 o arian hanfodol y Loteri Fawr ar gyfer cam nesaf y prosiect.

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r RVHA am ddwy flynedd ac yn rhyfeddu at eu hymrwymiad a’u hymroddiad i sicrhau cyflwyno adnodd lleol sydd ei angen yn fawr. Maent yn grwp ysbrydoledig ar gyfer unrhyw gymuned ac yn gwbl haeddiannol o’r arian hwn. “- Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy.

Pwrpas y Ganolfan fydd i gynnwys pobl mewn rhaglenni a arweinir gan y gymuned, gwella mynediad at wasanaethau a lleihau ynysu cymdeithasol.

Ein gweledigaeth ar gyfer y Ganolfan Cymunedol yw creu canolbwynt modern ar gyfer gweithgareddau lleol, gan ddod â phobl at ei gilydd i wella ein cyfleusterau ar gyfer llês holl drigolion lleol y pentref.

Rydym yn falch iawn bod potensial y prosiect wedi cael ei gydnabod gan y Loteri Fawr, ac yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth. Diolch i arian gan y Loteri Fawr, cefnogaeth gan Gyngor Sir Fynwy, a gwaith caled y grwpiau lleol, unigolion a busnesau, gall y cam nesaf yn y prosiect cyffrous hwn ddechrau.

Bydd y gwaith yn dechrau’n awr i ddatblygu manylion dyluniad y Ganolfan Cymunedol ar hen safle’r Ysgol Iau yng nghanol Rhaglan, ac i gael caniatâd cynllunio llawn. Rydym hefyd yn trefnu ymgynghoriadau pellach i roi cyfle i bobl lleol fod yn rhan o ddyluniad y Ganolfan Gymunedol.

Bydd y cynlluniau a chaniatadau cynllunio terfynol yn ffurfio sail cyflwyniadau pellach i’r Loteri Fawr, ac i arianwyr eraill gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weld ein Canolfan Cymunedol yn datblygu i fod yn realiti, ac yn gobeithio y bydd pobl lleol o bob oedran yn parhau i gefnogi’r prosiect hwn, yn rhannu eu syniadau a’u harbenigedd, ac yn wir yn siapio man cymunedol hygyrch, cynhwysol y gallwn i gyd fod yn falch ohono.
Mynegodd Paul Matthews, Prif Weithredwr Cyngor Sir Fynwy, fod y cyngor yn ymhyfrydu bod y prosiect yn gallu symud i’r cam nesaf yn ei ddatblygiad: “Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r RVHA am ddwy flynedd ac yn rhyfeddu at eu hymrwymiad a’u hymroddiad i sicrhau cyflwyniad adnodd lleol sydd ei angen yn fawr. Maent yn grwp ysbrydoledig ar gyfer unrhyw gymuned ac yn gwbl haeddiannol o’r arian hwn”.

Big lottery logo