Caniatâd Cynllunio Wedi’i Gyflwyno ar Gyfer y Ganolfan Gymunedol

Mae ein cynllun Canolfan Gymunedol wedi symud tuag at ganiatâd cynllunio ar ôl ymgynghoriad lleol.

Nôd y ganolfan yw darparu cartref pwrpasol, parhaol ar gyfer gweithgareddau cymunedol yn y pentref, yn ogystal â gwella mynediad at wasanaethau.

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhannu syniadau, arbenigedd ac adborth ar ein hymgynghoriadau, cyfarfodydd a digwyddiadau codi arian. Mae eich cyfraniad wedi bod yn amhrisiadwy a ni fyddem wedi cyrraedd y cam hwn heb eich cefnogaeth.

Cynhyrchwyd ein dyluniad terfynol gan penseiri o Sir Fynwy Hall + Bednarczyk sydd wedi ei ysbrydoli gan ein hamgylchedd lleol yn ogystal ac eich barn a’ch syniadau.

Nôd y cynllun yw sicrhau cydbwysedd rhwng dylunio cyfoes sensitif ac effeithiolrwydd cost o fewn ein lleoliad pentref traddodiadol. Mae’r cynnig wedi’i gyflwyno i Gyngor Sir Fynwy am ganiatâd cynllunio a disgwyliwyd y canlyniad yn gynnar yn yr hâf 2017.

Mae’r lluniadau pensaernïol yn cynnwys tô crwm a ysbrydolwyd gan sguboriau amaethyddol ein hardal, mae ganddo ddyluniad smart ac awyrog, llachar a modern. Mantais ychwanegol yw gan fod proffil ychydig yn is gan y tô bydd yn llai costus i’w wresogi.

Mae’n bwysig bod yr adeilad yn gweithio ar gyfer ein cymuned gyfan, felly ystafelloedd ar ddwy lefel sydd wedi cael eu cynllunio yn fedrus i wneud y gorau o’r gofod, gan greu yn llwyfan ac ardaloedd ar wahân ar gyfer dosbarthiadau, grwpiau a gweithgareddau.

Bydd y fynedfa i’r adeilad yn cynnwys caffi cymunedol a bydd hefyd le i swyddfeydd ychwanegol i ddarparwyr gwasanaethau.

Mae’r broses gynllunio a dylunio wedi ei ariannu gan ein grant datblygu o’r Loteri Fawr (Pawb a’i Le) o £ 47,904, a ddyfarnwyd yn 2016. Syrfewyr Meintiau Adams Fletcher & Partners sydd wedi helpu i sicrhau bod datblygu’r dyluniad wedi bod yn gost effeithiol.

Bydd y cynlluniau terfynol a’r caniatâd cynllunio yn ffurfio sail cyflwyniadau pellach i’r Loteri Fawr, ac i gyllidwyr eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Unwaith y bydd cyllid wedi’i sicrhau, bydd hen safle Ysgol Iau Rhaglan yn cael eu trosglwyddo i ni gan Gyngor Sir Fynwy a gall adeiladu ddechrau.

Dywed Cadeirydd Cymdeithas Neuadd y Pentref yn Rhaglan, Chris Butler-Donnelly: ” Mae angen mawr am yr adeilad cymunedol cyffrous, cyfoes yma i greu cyfleusterau parhaol i bawb yn y gymuned leol i rannu.

“Bydd cael y cyfleusterau cyfoes a lleoliad deniadol, aml-bwrpas ar garreg ein drws yn gwneud gwahaniaeth mawr i drigolion Rhaglan a’r ardaloedd cyfagos. Bydd amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau a nifer gwell o wasanaethau o fudd mawr i bobl a busnesau lleol.

“Ni fyddem wedi gallu cyrraedd y garreg filltir bwysig hon heb gymorth a chefnogaeth parhaus y trigolion, gwirfoddolwyr a phartneriaid lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Fynwy a Loteri Fawr. Roedd yn bwysig i ni bod cymaint o’n gymuned â phosibl yn cymryd rhan yn y cynllun, ac rydym yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd syniadau ac awgrymiadau.”

Big lottery logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *