New Community Hub gets planning permission

New Community Hub gets planning permission

We are delighted to announce that the new £1m Community Hub in Raglan has successfully achieved planning permission. A big thank you to all our partners, supporters and volunteers for getting us to the halfway point in this six year project.

The aim of the hub is to provide a permanent, purpose built home for community activity in the village, as well as improving access to services. Feedback and ideas from local residents shaped the final design, coordinated by our volunteers.

Monmouthshire architects Hall + Bednarczyk produced a design which aims to balance cutting-edge design sensitively and cost effectively within Raglan’s traditional village setting. The proposal has been granted planning permission by Monmouthshire County Council.

Our Chair, Chris Butler-Donnelly, said: “We’re so proud and delighted to have achieved this milestone. This community building is much needed to create a permanent facility for everyone in the local community to share.

“Planning permission marks the halfway point in our six-year plan to improve community services in Raglan and brings us a step closer to an attractive, multi-purpose local venue.

“Having up-to-date facilities will make a big difference to residents in Raglan and the surrounding areas. A wider variety of events and better availability of services will really benefit both local people and businesses.

“The hub is a local project and we couldn’t have got here without the support of our partners, volunteers and the wider community. A big thank you to everyone, including the BIG Lottery for awarding their generous capital development grant, and to Monmouthshire County Council for their continued backing of the project.

“Our focus now is to secure capital development funding to build the Community Hub in Raglan. It’s an exciting time for Raglan so if you’d like to get involved then please do get in touch. Our community is very much at the heart of this project, we’re all volunteers and want it to be something that everyone can enjoy for generations to come.”

Read more about the design of the Community Hub.

The planning and design process was funded by a BIG Lottery (People and Places) capital development grant of £47,904, awarded to the Raglan Village Hall Association in 2016. Quantity surveyors Adams Fletcher & Partners and architects Hall + Bednarczyk have helped to ensure the cost effective development of the design.

The finalised designs and planning permission will form the basis of further submissions to BIG Lottery, and to other funders including the Welsh Government. Once funding has been secured, the former Raglan Junior School site will be transferred by Monmouthshire County Council to the Raglan Village Hall Association and construction can begin.

Canolfan Cymunedol Newydd yn Cael Caniatâd Cynllunio

Canolfan Cymunedol Newydd yn Cael Caniatâd Cynllunio

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Canolfan Gymunedol £1m newydd Rhaglan wedi derbyn caniatâd cynllunio yn llwyddiannus. Diolch yn fawr i’n holl bartneriaid, cefnogwyr a gwirfoddolwyr i helpu ni gyrhaedd hanner ffordd yn y prosiect chwe blynedd.

Nôd y ganolfan yw i ddarparu adeilad parhaol ar gyfer gweithgareddau cymunedol yn y pentref, yn ogystal â gwella mynediad i wasanaethau. Gwnaeth adborth a syniadau’r drigolion lleol helpu creu’r dyluniad terfynol, a gydlynir gan ein gwirfoddolwyr.

Cynhyrchodd penseiri o Sir Fynwy Hall + Bednarczyk dyluniad sy’n anelu at gydbwyso dylunio arloesol yn sensitif ac yn gost effeithiol o fewn gosodiad pentref traddodiadol Rhaglan. Cafodd caniatâd cynllunio i’w rhoi i’r prosiect gan Gyngor Sir Fynwy.

Dywedodd ein Cadeirydd, Chris Butler-Donnelly: “Rydym yn falch iawn i gyflawni’r garreg filltir hon. Mae angen yr adeilad cymunedol yma i greu cyfleusterau parhaol i bawb yn y gymuned leol i’w rhannu.

“Mae caniatâd cynllunio yn nodi’r pwynt hanner ffordd yn ein cynllun chwe blynedd i wella’r gwasanaethau cymunedol yn Rhaglan ac yn dod a ni gam yn nes at lleoliad lleol amlbwrpas deniadol.

“Bydd cael cyfleusterau cyfoes yn gwneud gwahaniaeth mawr i drigolion Rhaglan a’r ardaloedd cyfagos. Bydd amrywiaeth ehangach o ddigwyddiadau a gwell mynediad at wasanaethau o fudd mawr i bobl a busnesau lleol.

“Mae’r ganolfan yn brosiect lleol ac ni fyddem wedi cyrhaedd y pwynt yma heb gefnogaeth ein partneriaid, gwirfoddolwyr a’r gymuned ehangach. Diolch yn fawr iawn i bawb, gan gynnwys y Gronfa Loteri Fawr am wobrwyo eu grant datblygu cyfalaf hael, ac i Gyngor Sir Fynwy am eu cefnogaeth parhaus.

“Ein ffocws yn awr yw sicrhau cyllid datblygu cyfalaf ar gyfer adeiladu’r Ganolfan Gymunedol. Mae’n gyfnod cyffrous i Rhaglan, felly os hoffech chi gymryd rhan, yna cofiwch gysylltu â ni. Mae ein cymuned wrth wraidd y prosiect hwn, rydym ni i gyd yn wirfoddolwyr ac am iddo fod yn rhywbeth y gall pawb ei fwynhau am genedlaethau i ddod. ”

Darllenwch fwy am gynllun y Ganolfan Gymunedol.

Mae’r broses cynllunio a dylunio wedi ei ariannu gan Gronfa Loteri Fawr (Pawb a’i Le) a grant datblygu cyfalaf o £ 47,904, a wobrwyd i Gymdeithas Neuadd Bentref Rhaglan yn 2016. Gwnaeth syrfewyr meintiau Adams Fletcher a’u Partneriaid a phenseiri Hall + Bednarczyk helpu i sicrhau bod datblygiad y dyluniad yn gost effeithiol.

Bydd y cynlluniau terfynol a’r caniatâd cynllunio yn ffurfio sail cyflwyniadau pellach i’r Loteri Fawr, ac i gyllidwyr eraill, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Unwaith y bydd cyllid wedi’i sicrhau, bydd hen safle Ysgol Iau Rhaglan yn cael ei drosglwyddo gan Gyngor Sir Fynwy i Gymdeithas Neuadd Bentref Rhaglan a gall y gwaith adeiladu ddechrau.